Algemene
Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant
Iedere natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die opdracht geeft tot de levering van een Dienst en/of Product respectievelijk of een Dienst en/of Product van Tyre Club heeft afgenomen

Tyre Club
MADS Automotive Groep BV (kvk 76967867) handelend onder de naam Tyre Club.

Vestigingsadres:
Conradweg 5-C
2031 CM Haarlem
info@tyreclub.nl

BW
Het Burgerlijk Wetboek

Levering
Het moment waarop Tyre Club de Klant het bezit over het Product verschaft, dan wel het voertuig waaraan een Dienst verleend is weer ter beschikking stelt aan de Klant.

Leveringsprogramma
Het totaal van Diensten en Producten dat Tyre Club levert of heeft geleverd, zoals vermeld op de website www.tyreclub.nl.

Diensten
Montage, onderhoud, reparatie en opslag van autobanden en alle overige werkzaamheden aan of ten behoeve van (motor) voertuigen uit het Leveringsprogramma van Tyre Club.

Product
Iedere zaak uit het Leveringsprogramma van Tyre Club.

Overeenkomst
Het verrichten van Diensten en/of de verkoop van een Product door Tyre Club aan een Klant.

Overeenkomst op afstand
De overeenkomst waarbij uit het Leveringsprogramma, Tyre Club via een webwinkel, of een vergelijkbaar systeem, Producten en/of Diensten te koop aanbiedt en de Klant via internet of een vergelijkbaar systeem Producten of Diensten koopt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle Overeenkomsten tussen de Klant en Tyre Club, waaronder begrepen abonnementen en overige speciale overeenkomsten uit het Leveringsprogramma.

2.2
Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel 3 - Conformiteit

3.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle Overeenkomsten tussen de Klant en Tyre Club, waaronder begrepen abonnementen en overige speciale overeenkomsten uit het Leveringsprogramma.

3.2
Tyre Club staat jegens de Klant in voor de deugdelijkheid van door haar aan het voertuig van de Klant gemonteerde Producten in relatie tot de prijs ervan, tenzij er sprake is van:

I)niet-inachtneming door de Klant van de door Tyre Club of de producent of de importeur van het Product gegeven aanwijzingen of voorschriften voor het gebruik;
II)een ander dan volgens algemene verkeersopvattingen normaal gebruik door de Klant;
III)gebreken voortkomend uit volgens algemene verkeersopvattingen normale slijtage; of
IV)gebreken waarvoor de producent van het Product garantie heeft uitgesloten.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Tyre Club gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tyre Club niet.

4.3
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

V) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
VI) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
VII) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
VIII) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
IX) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Opdrachten tot reparatie, montage of vervanging

6.1
De levering van Producten is in beginsel inclusief montage, tenzij uit de aard van het te leveren Product of de daarbij gegeven omschrijving volgt dat geen montage kan of zal plaatsvinden.

6.2
Aan Tyre Club gegeven opdrachten tot reparatie, montage of vervanging houden niet mede in de opdracht tot vervanging of vernieuwing van die onderdelen, die pas na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vervangen of vernieuwd, alsmede het repareren van al die gebreken, waarvan bij demontage blijkt en waarvan reparatie raadzaam of noodzakelijk is.

6.3
Tyre Club voert bijkomende reparaties of vervangingen als bedoeld in artikel 6.1 slechts uit nadat de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

6.4
Tyre Club is gerechtigd om bij de uitvoering van reparaties, montage of vervanging gebruik te maken van de diensten van derden, die de reparatie geheel of gedeeltelijk zullen uitvoeren in opdracht van Tyre Club.

6.5
Tyre Club is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die Tyre Club moet nemen ten behoeve van het verrichten van de reparatie, montage of de vervanging, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tyre Club.

Artikel 7 -

7.1

Artikel 8 - Koop op afstand

8.1
In geval van koop op afstand die via een webwinkel tot stand komt, maar waarbij de Levering plaatsvindt in een Tyre Club filiaal door montage van de Producten aan een auto, heeft de Klant niet het recht om overeenkomstig artikel 7:46 lid 1 BW de koop op afstand binnen zeven dagen na ontvangst van de Producten te ontbinden, en wordt de verkoop gelijk gesteld aan een verkoop in een filiaal, aangezien op de auto gemonteerde Producten door hun aard niet teruggezonden kunnen worden.

8.2
In geval van koop op afstand die via een webwinkel tot stand komt, waarbij de Producten rechtstreeks aan de Klant gezonden worden, zonder gebruik te maken van overige Diensten van Tyre Club, heeft de Klant overeenkomstig artikel 7:46 lid 1 BW wel het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de Producten de koop op afstand te ontbinden.

Artikel 9 - Betaling

9.1
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats bij de Levering. Bij specifieke voor de klant bestelde Producten kan vooruitbetaling verlangd worden. Bij koop via de Webshop vindt betaling direct bij het plaatsen van de bestelling plaats en dus voorafgaand aan de levering.

9.2
Vindt betaling niet plaats bij de Levering en is niet uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van betaling overeengekomen, dan heeft Tyre Club recht op een rentevergoeding van 1% per maand over het bedrag van de schuld over de periode lopend vanaf veertien dagen na de Levering tot aan de dag der algehele voldoening. Voor de berekening van de omvang van het rentebedrag wordt met een maand gelijkgesteld een gedeelte van een maand.

9.3
Betalingen strekken telkens eerst tot delging van eventuele verschuldigde rente en openstaan gaat de oudste het eerst teniet, ondanks eventuele andersluidende omschrijvingen bij de betaling.

9.4
Artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing indien op grond van artikel 9.1 een ander tijdstip van betaling is overeengekomen en de betaling op het overeengekomen tijdstip uitblijft.

9.5
Indien de Klant, na sommatie door Tyre Club, in gebreke blijft met de betaling van zijn schuld, is Tyre Club gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten omvatten gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten omvatten alle kosten die Tyre Club in rekening gebracht krijgt door deurwaarders, incassokantoren, advocaten, etcetera, met een maximum van 15% van de schuld die de Klant aan Tyre Club moet betalen, een en ander tenzij de Klant gemotiveerd aannemelijk maakt dat de werkelijke door Tyre Club gemaakte buitengerechtelijke incassokosten een lager bedrag belopen.

Artikel 10 - Garantie

10.1
Tenzij anders overeengekomen verleent Tyre Club, onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de Klant toekent, een garantie van twaalf maanden op de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de door haar geleverde onderdelen. Tyre Club zal gedurende een periode van 12 maanden na uitvoering van de reparatie of na levering van een reservedeel, kosteloos zorgdragen voor herstel of reparatie van defecten die verband houden met de gebruikte materialen of de uitvoering van de werkzaamheden.

10.2
Voor een aantal Producten kan een afwijkende garantietermijn gelden. Die termijn en de voorwaarden staan vermeld op www.tyreclub.nl.

10.3
Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaatsen van Tyre Club worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 11 - Diversen

11.1
Indien na uitvoering van de aan Tyre Club opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de Klant het betreffende voertuig niet binnen zeven werkdagen nadat die kennisgeving heeft plaatsgehad door de Klant is afgehaald, is Tyre Club gerechtigd om ter zake aan die Klant stallingskosten in rekening te brengen van € 100,– per dag of dagdeel.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid Tyre Club

12.1
Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is Tyre Club aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens een Klant is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, of op grond van de wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van Tyre Club komt.

12.2
Gebreken die aan het voertuig van de Klant zijn ontstaan als gevolg van door Tyre Club onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden zullen kosteloos door Tyre Club worden hersteld.

12.3
Indien Tyre Club aansprakelijk is voor schade dan is Tyre Club gerechtigd die schade op haar kosten te doen herstellen. Indien de Klant ervoor kiest de schade door een derde te laten herstellen dan is Tyre Club slechts gehouden de schade te vergoeden tot het bedrag aan kosten dat zij zelf gemaakt zou hebben indien de Klant aan Tyre Club de gelegenheid zou hebben gegeven de schade te (doen) herstellen.

12.4
In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van Tyre Club is Tyre Club uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Tyre Club is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.5
In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van Tyre Club is Tyre Club uitsluitend aansprakelijk voor schade van aan haar toevertrouwde auto’s geparkeerd op het terrein van Tyre Club. Tyre Club is niet aansprakelijk voor schade geleden buiten het terrein van Tyre Club en voor schade die ontstaat op het moment dat de Klant het voertuig zelf bestuurt.

12.6
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Tyre Club beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de schade gedekt wordt door de verzekering, danwel is de aansprakelijkheid van Tyre Club beperkt tot het oorspronkelijke factuurbedrag.

Artikel 13 - Klachten

13.1
Eventuele klachten dient de Klant binnen acht dagen na Levering van de Producten en/of Diensten aan Tyre Club te melden, tenzij op grond van artikel 7:23 BW een langere termijn geldt.

13.2
Indien de Klant niet binnen de op grond van artikel 13.1 geldende termijn heeft gereclameerd, geldt de geleverde Dienst en/of het geleverde Product als deugdelijk.

13.3
Eventuele door de Klant aan zijn voertuig geconstateerde schade, die volgens de Klant is veroorzaakt tijdens het verrichten van Diensten door Tyre Club, dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat de Klant zijn voertuig bij het relevante Tyre Club filiaal heeft afgehaald, aan dat filiaal te worden gemeld.

13.4
Voorschade gemeld na de artikel13.3 genoemde termijn is Tyre Club niet aansprakelijk tenzij Tyre Club de aansprakelijkheid daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

Artikel 14 - Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze

14.1
Op de Overeenkomst(en) tussen Tyre Club en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

14.2
Geschillen tussen Tyre Club en de Klant zullen eerst door middel van onderling overleg gepoogd te worden opgelost, zo nodig door inschakeling van een door partijen gezamenlijk gekozen expertisebureau ter vaststelling van de oorzaak van de door de Klant gestelde schade.

14.3
Tyre Club draagt de kosten van de expert als bedoeld in artikel 14.2, indien de uitkomst van de expertise uitwijst dat de door de Klant gestelde directe schade veroorzaakt is door Tyre Club en zij voor de vergoeding van die schade aansprakelijk is.

14.4
Indien partijen in onderling overleg het geschil niet tot een oplossing brengen, is de Rechtbank te Haarlem bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de in Nederland geldende wetgeving dwingend anders voorschrijft.

Artikel 15 - Slotbepalingen

15.1
Nietigheid of vernietigbaarheid van een van de bepalingen of leden daarvan in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet.

15.2
Partijen verplichten zich dan in te stemmen met een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepaling overeenkomt.

Menu