Algemene
Voorwaarden

A. Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Tyre Club.

Bedenktijd
De termijn van veertien kalenderdagen waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.

Diensten
Alle door Tyre Club uit hoofde van de Overeenkomst te leveren diensten, waaronder (doch niet beperkt tot) montage, onderhoud, reparatie, opslag van autobanden (in of excl. velgen) en/of alle overige werkzaamheden aan of ten behoeve van (motor)voertuigen.

Herroepingsrecht
De mogelijkheid voor Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.

Klant
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met Tyre Club. Zie specifieke bepalingen natuurlijke persoon onder B

en/of

natuurlijk persoon die handelt uit naam van beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met Tyre Club. Zie specifieke bepalingen bedrijven onder C

Producten
Alle door Tyre Club aan Klant uit hoofde van de Overeenkomst
te leveren producten.

Overeenkomst
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Tyre Club georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst op afstand uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Website
De website www.tyreclub.nl, waar Klant de Producten en/of Diensten van Tyre Club elektronisch kan bestellen.

Artikel 2 - Identiteit van Tyre Club

MADS Automotive Groep B.V.: tevens handelend onder de naam Tyre Club, gevestigd te Haarlem, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden

Adres: Conradweg 5-C, 2031 CM Haarlem
Telefoonnummer: 06-48405887
E-mailadres: info@tyreclub.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 76967867
BTW-nummer: NL860856926B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, op iedere bestelling of verzoek tot dienstverlening van of aan de Tyre Club, van de Klant en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Tyre Club en de Klant.

3.2
Voor of uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.

3.3
De Klant is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling via de Website en het aanvinken van de tekst: “ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord” is de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

3.4
Indien en voor zover de klant niet via de website tot een overeenkomst is gekomen wordt bepaald dat de acceptatie van de algemene voorwaarden is overeengekomen indien de klant niet binnen 48 uur na de totstandkoming van de overeenkomst en het in bezit komen van de Algemene voorwaarden schriftelijk bezwaar maakt tegen deze Algemene voorwaarden

3.5
Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en Overeenkomsten.

Artikel 4 - Conformiteit

4.1
Tyre Club staat jegens de Klant in voor de deugdelijkheid van door haar aan het voertuig van de Klant gemonteerde Producten in relatie tot de prijs ervan, tenzij er sprake is van:

I)niet-inachtneming door de Klant van de door Tyre Club of de producent of de importeur van het Product gegeven aanwijzingen of voorschriften voor het gebruik;
II)een ander dan volgens algemene verkeersopvattingen normaal gebruik door de Klant;
III)gebreken voortkomend uit volgens algemene verkeersopvattingen normale slijtage; of
IV)door de klant verkeerd geleverde producten die door Tyre Club gemonteerd worden.

4.2
Tyre Club heeft ten aanzien van de gewenste Diensten een inspanningsverbintenis om de dienst naar beste vermogen uitvoeren.

Artikel 5 - Het aanbod

5.1
Alle aanbiedingen van Tyre Club zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Tyre Club worden herroepen. Tyre Club behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen. Wanneer een prijs wijzigt na het sluiten van de Overeenkomst, is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Tyre Club.

5.2
Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de Website staat vermeld. Indien een aanbod een beperkte looptijd heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan de Klant geen gebruik meer maken van de aanbieding.

5.3
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.4
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Tyre Club gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of Diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tyre Club niet.

5.5
Kennelijke vergissingen in het aanbod binden Tyre Club niet.

Artikel 6 - Totstandkoming overeenkomst

6.1
Tyre Club legt de overeenkomst schriftelijk en/of digitaal vast en geeft de Klant hier een kopie van. De afspraak tussen Klant en Tyre Club geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 6.4, tot stand op het moment dat de Klant een bestelling / opdracht plaatst op de Website van Tyre Club op basis van het aanbod van Tyre Club, waarmee het aanbod door de Klant wordt aanvaard en de Klant voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2
Tyre Club zal de ontvangst van de bestelling langs de elektronische weg (per e-mail) bevestigen. Zolang de bestelling niet door Tyre Club is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

6.3
Tyre Club treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Tyre Club daartoe passende Beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

6.4
Tyre Club kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Tyre Club op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Tyre Club gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 - Opdrachten tot reparatie, montage of vervanging en/of uitvoering van diensten

7.1
De levering van Producten is in beginsel inclusief montage, tenzij uit de aard van het te leveren Product of de daarbij gegeven omschrijving volgt dat geen montage kan of zal plaatsvinden.

7.2
Aan Tyre Club gegeven opdrachten tot reparatie, montage of vervanging, Uitvoering van diensten, houden niet mede in de opdracht tot vervanging of vernieuwing van die onderdelen, die pas na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vervangen of vernieuwd, alsmede het repareren van al die gebreken, waarvan bij demontage blijkt en waarvan reparatie raadzaam of noodzakelijk is.

7.3
Tyre Club voert bijkomende reparaties of vervangingen als bedoeld in artikel 7.2 slechts uit nadat de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

7.4
Tyre Club is gerechtigd om bij de uitvoering van reparaties, montage, vervanging of uitvoering van diensten, gebruik te maken van de diensten van derden, die de reparatie, montage, vervanging en/of dienst geheel of gedeeltelijk zullen uitvoeren in opdracht van Tyre Club.

7.5
Indien de Klant producten levert ter uitvoering van een dienst door Tyre Club is de klant verantwoordelijk voor de juiste levering van die producten die bij het voertuig horen, Tyre Club is nimmer verantwoordelijk voor door de Klant verkeerd geleverde producten

7.6
De Klant geeft aan Tyre Club toestemming om ten behoeve van de werkzaamheden het voertuig te berijden en te besturen; de Klant draagt zorg dat het voertuig ten allen tijde verzekerd is gedurende de periode van Tyre Club het voertuig onder zicht heeft.

Artikel 8 - Betaling

8.1
De Klant kan de bestelde Producten en/of Diensten betalen voorafgaand aan de levering door middel van IDEAL of achteraf door middel van betaling aan de monteur van Tyre Center die de Producten en/of Diensten heeft geleverd. Bij specifieke voor de Klant bestelde Producten kan betaling voorafgaand aan de levering van de Klant verlangd worden.

8.2
Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Tyre Club is gewezen op de te late betaling en Tyre Club de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Tyre Club gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Tyre Club kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

8.3
Artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing indien op grond van artikel 9.1 een ander tijdstip van betaling is overeengekomen en de betaling op het overeengekomen tijdstip uitblijft.

8.4
De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tyre Club te melden.

Artikel 9 - Garantie

9.1
Tenzij anders overeengekomen verleent Tyre Club, onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de Klant toekent, een garantie van twaalf maanden op de door Tyre Club geleverde Diensten en/of Producten. Tyre Club zal gedurende de periode van 12 maanden na de levering van de Diensten en/of Producten kosteloos zorgdragen voor herstel of reparatie van defecten die verband houden met de gebruikte materialen of de uitvoering van de werkzaamheden.

9.2
Voor een aantal Producten kan een afwijkende garantietermijn gelden. Afwijkende termijnen en voorwaarden staan vermeld op de Website.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid Tyre Club

10.1
Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is Tyre Club aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens een Klant is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, of op grond van de wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van Tyre Club komt.

10.2
Tyre Club is echter nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door De Klant verkeerd geleverde producten.

10.3
Gebreken die aan het voertuig van de Klant zijn ontstaan als gevolg van door Tyre Club onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden zullen kosteloos door Tyre Club worden hersteld.

10.4
Indien Tyre Club aansprakelijk is voor schade dan is Tyre Club gerechtigd die schade op haar kosten te doen herstellen. Indien de Klant ervoor kiest de schade door een derde te laten herstellen dan is Tyre Club slechts gehouden de schade te vergoeden tot het bedrag aan kosten dat zij zelf gemaakt zou hebben indien de Klant aan Tyre Club de gelegenheid zou hebben gegeven de schade te (doen) herstellen.

10.5
Tyre Club is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die Tyre Club moet nemen ten behoeve van het verrichten van de reparatie, montage of de vervanging, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tyre Club.

10.6
In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van Tyre Club is Tyre Club uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe wordt alleen verstaan zaakschade. Tyre Club is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

10.7
In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van Tyre Club is Tyre Club uitsluitend aansprakelijk voor schade van aan haar toevertrouwde auto’s. Tyre Club is niet aansprakelijk voor schade geleden aan het terrein van de Klant en voor schade die ontstaat op het moment dat de Klant het voertuig zelf bestuurt.

10.8
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Tyre Club beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de schade wordt gedekt door de verzekering, dan wel is de aansprakelijkheid van Tyre Club beperkt tot het oorspronkelijke factuurbedrag.

10.9
Inzake schade aan banden en/of velgen, eigendom van opdrachtgever, die door Tyre Club worden vervoerd dan wel opgeslagen en/of Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Tyre Club beperkt tot een bedrag van € 500,– per set banden/velgen of € 750,– per door de Klant gegeven opdracht tot reparatie, montage of vervanging excl. Banden en/of velgen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid Tyre Club

11.1
Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
Geschillen tussen Tyre Club en de Klant zullen eerst door middel van onderling overleg gepoogd te worden opgelost, zo nodig door inschakeling van een door partijen gezamenlijk gekozen expertisebureau ter vaststelling van de oorzaak van de door de Klant gestelde schade.

11.3
Tyre Club draagt de kosten van de expert als bedoeld in artikel 11.2, indien de uitkomst van het expertisebureau uitwijst dat de door de Klant gestelde directe schade veroorzaakt is door Tyre Club en zij voor de vergoeding van die schade aansprakelijk is.

11.4
Indien partijen in onderling overleg het geschil niet tot een oplossing kunnen brengen, is de rechter bevoegd van het rechtsgebied waarbinnen de Klant woonachtig is.

Artikel 12 - Diversen

12.1
Nietigheid of vernietigbaarheid van een van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet.

12.2
Ingeval van artikel 12.1 verplichten partijen zich in te stemmen met een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepaling overeenkomt.

B Specifieke bepalingen natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met Tyre Club

Toepasselijkheid

Naast de bepalingen die zijn omschreven onder A (Algemene bepalingen) van deze voorwaarden, zijn op de diensten geleverd door Tyre club de volgende bepalingen van toepassing ten behoeve van natuurlijke persoon. IN geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder B onderling tegenstrijdig zijn, prevaleren de bepalingen onder B

Artikel 13 - Herroepingsrecht

Bij Producten

13.1
De Klant heeft het recht de Overeenkomst (met betrekking tot Producten) zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van het Product of het laatste Product van alle Producten indien in eenzelfde bestelling meerdere Producten zijn besteld. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen.

13.2
Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product/de Producten. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardeverminderingen van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan.

Bij Diensten

13.3
De Klant heeft het recht de Overeenkomst (met betrekking tot Diensten) zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen gerekend vanaf de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Voor onze Diensten (bijv. bandmontage) die binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd geldt dat deze zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Deze uitzondering geldt alleen indien de Dienst van start is gegaan met uitdrukkelijke instemming van de Klant die hierbij verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht. Dit is gedaan bij het accepteren van deze algemene voorwaarden, waar de Klant mee instemt bij het aanschaffen van Producten of Diensten op onze website.

Algemeen

13.4
Indien de Klant van het Herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient de Klant zijn beroep op het Herroepingsrecht te melden door middel van het modelformulier herroeping onderaan de Algemene Voorwaarden of op een andere ondubbelzinnige wijze, bijvoorbeeld per e-mail, met een brief of telefonisch.

Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

13.5
Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

13.6
De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 9.5.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

13.7
Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Tyre Club.

13.8
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 13.7 bedoelde melding, zendt de Klant het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Tyre Club. Dit hoeft niet als Tyre Club heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

13.9
De Klant zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Tyre Club verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.10
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

13.11
De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

13.12
Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 14 - Klachten

14.1
Tyre Club beschikt over een klachtenprocedure, zoals vermeldt op de Website en in deze Algemene Voorwaarden. Tyre Club behandelt klachten van de Klant conform deze klachtenprocedure (zie bijlage I).

14.2
Eventuele klachten over de Producten en/of Diensten dient de Klant binnen acht dagen na levering van de Producten en/of Diensten aan Tyre Club te melden, tenzij op grond van artikel 7:23 BW een langere termijn geldt.

14.3
Indien de Klant niet binnen de op grond van artikel 14.2 geldende termijn heeft geklaagd, geldt de geleverde Dienst en/of het geleverde Product als deugdelijk.

14.4
Eventuele door de Klant aan zijn voertuig geconstateerde schade, die volgens de Klant is veroorzaakt tijdens het verrichten van Diensten door Tyre Club, dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat de Dienst door Tyre Club is verricht aan Tyre Club te worden gemeld.

14.5
Voor schade gemeld na de in artikel 14.3 genoemde termijn is Tyre Club niet aansprakelijk tenzij Tyre Club de aansprakelijkheid daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

C Specifieke bepalingen natuurlijke persoon die handelt uit naam van beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met Tyre Club; nader te noemen Opdrachtgever

Toepasselijkheid

Naast de bepalingen die zijn omschreven onder A (Algemene bepalingen) van deze voorwaarden, zijn op de diensten geleverd door Tyre club de volgende bepalingen van toepassing ten behoeve van natuurlijke persoon. IN geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder C onderling tegenstrijdig zijn, prevaleren de bepalingen onder C

Artikel 15 - Levering Producten door Tyre Club en risicobepaling

15.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering van producten Ex Works (Incoterms 2000) vanuit de vestigingsplaats van Tyre Club.

15.2
De door Tyre Club te leveren producten gelden als geleverd, indien Tyre Club aan Klant mededeelt dat de producten gereed staan en apart ter beschikking van Klant zijn gezet dan wel ter beschikking aan de transporteur worden gesteld voor aflevering aan de Klant dan wel voor opslag ten behoeve van de Klant.

15.3
Ook in het geval Tyre Club het verkochte product installeert en/of monteert gaat het risico over op het moment dat Tyre Club het verkochte product ter beschikking stelt aan Klant in het bedrijfspand van Klant of op een andere overeengekomen plaats.

15.4
Tyre Club is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

Artikel 16 - Inontvangstneming producten door Klant

16.1
Klant is verplicht de producten op het moment van levering door Tyre Club in ontvangst te nemen.

16.2
Indien de Klant de producten niet op het moment van levering door Tyre Club in ontvangst neemt en terzake geen andersluidende afspraken zijn gemaakt, is klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan Tyre Club de producten voor rekening en risico van Klant opslaan. Tyre Club is bovendien gerechtigd deze producten aan Klant te factureren, terwijl Klant gehouden is tot betaling van de betreffende factuur over te gaan. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin o.a. begrepen de kosten van opslag, komen voor rekening van Klant en zullen, evenals eerdergenoemde factuur, door Klant moeten worden voldaan alvorens Tyre Club tot levering van de betreffende producten gehouden is. Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd de overige aan Tyre Club toekomende rechten.

Artikel 17: Transport

17.1
Opdrachten van Klant tot het door Tyre Club laten verzorgen van het transport, de verzending en/of de verzekering van de producten, worden door Tyre Club slechts uitgevoerd indien Klant schriftelijk verklaard heeft de kosten daarvan te zullen dragen en het daaruit voortvloeiende (extra) risico te dragen en te dekken middels een (aanvullende) verzekering.

17.2
Het transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van Klant, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

Levering Diensten door Tyre Club

Artikel 18: Omvang van het werk voortvloeiende uit de overeengekomen Dienst

18.1
De omvang van het door Tyre Club te verrichten werk, ligt vast in de door Partijen gesloten Overeenkomst.

Artikel 19: Uitvoering van het werk

19.1
Klant zorgt ervoor dat Tyre Club haar werkzaamheden ongestoord, conform de Arbowet en -regelgeving op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen en ruimte

19.2
Wanneer Klant zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige lid niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Tyre Club dit toelaat. Daarnaast is Klant aansprakelijk voor alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten.

Artikel 20: Oplevering van het werk en reclame

20.1
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. Klant het werk schriftelijk heeft goedgekeurd;
b. het werk door Klant in gebruik is genomen.
c. Klant schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Klant niet binnen veertien (14) dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

20.2
Zichtbare gebreken aan het door Tyre Club geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te geschieden, doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat Klant conform lid 1 sub c van dit artikel schriftelijk aan Klant heeft meegedeeld dat het werk is voltooid onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij gebreke waarvan Klant geacht wordt het geleverde werk te hebben geaccepteerd. .

20.3
Het bepaalde in de leden 20.1 a en b laat de rechten van Klant ingeval van verborgen gebreken onverlet. Klant is verplicht verborgen gebreken binnen vijf (5) dagen nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid hadden kunnen worden vastgesteld, schriftelijk bij Tyre Club te melden, maar in geen geval later dan één (1) maand na oplevering van het werk conform lid 1van dit artikel.

20.4
Indien Partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een klacht met betrekking tot een geleverde dienst, zal door Partijen gezamenlijk een onafhankelijk deskundige ingeschakeld worden en om een oordeel gevraagd worden. Indien Partijen niet binnen één (1) maand nadat de klacht door Opdrachtgever is ingediend tot overeenstemming zijn gekomen over de persoon van de deskundige, zal de deskundige op verzoek van (één van de) Partijen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer worden aangewezen. De uitkomst van het onderzoek door de onafhankelijk deskundige is voor Partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bindend. De kosten gemoeid met het onderzoek zullen gedragen worden door de Partij die (grotendeels) in het ongelijk gesteld is.

Artikel 21: Garantie

21.1
Gedurende een periode van één (1) maand na oplevering van het werk staat Tyre Club in voor het goed vakmanschap van de geleverde installatie/montage. Als blijkt dat de geleverde installatie/montage niet conform goed vakmanschap is/zijn, zal Tyre Club deze herstellen of vervangen. De delen die bij Klant hersteld of door Tyre Club vervangen worden, moeten aan Tyre Club worden toegezonden of ter beschikking worden gesteld. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis – en verblijfkosten komen voor rekening van Klant.

21.2
Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie, nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan.

21.3
Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud en installatie, montage, wijziging of reparatie door Klant of door derden. Bovendien wordt geen garantie gegeven voor geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 22: inkoopvoorwaarden klant

22.1
Indien klant inkoopvoorwaarden stelt worden deze voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij de directie van Tyre Club schriftelijk akkoord gaat met de door klant gestelde inkoopvoorwaarden.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:     TYRE CLUB

Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.

E-mail: via dit formulier

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende Producten: [aanduiding Product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende Dienst: [aanduiding Dienst]*,

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij Diensten of ontvangst bij Producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Chat openen
Hi, welkom bij Tyre Club! Kunnen we je ergens mee helpen?